אכיפה מנהלית

Categories: כללי

עת"מ 28163-07-16 מגדל צפון בע"מ נגד עיריית נהריה. בפני כבוד השופט אלכס קיסרי, מתאריך 12.4.17. 

מגדל צפון בע"מ עוסקת ביזמות נדל"ן ובמסגרת זו היא הקימה את המבנה, הסמוך לתחנת הרכבת בנהריה. החברה הגישה עתירה המכוונת נגד עיקולים שהעירייה הטילה על חשבונות הבנק שלה, במסגרת הליכי גבייה מנהלית של חובות ארנונה המיוחסים למגדל צפון בע"מ.

לטענתה קיבלה דרישת תשלום ארנונה בקשר לשלושה נכסים שבמבנה, שלטענתה נמכרו בשנת 2006 לאחרים. רוכשי הנכסים הללו החזיקו בהם במשך שנים רבות ושילמו את הארנונה בגינם. בחלק מן הזמן החזיקו בנכסים שוכרים, והם שילמו את הארנונה.

לטענת החברה, ביום 22.5.11 שינתה העירייה, שלא כדין, את רישום המחזיקים בנכסים ורשמה אותה כמחזיקה, ובתוך כך היא חויבה בדיעבד בחובות הארנונה המתייחסים לתקופה שבין  2007 – 2009 .

לאחר שהעירייה נקטה נגדה הליכי גבייה מנהלית, הגישה החברה ביום 3.4.13 עתירה מנהלית לביטולם. בדיון בעתירה קיבל בית המשפט את בקשת העותרת והורה על מחיקת העתירה.

בשנת 2015 הטילה העירייה עיקולים נוספים על חשבונות הבנק של העותרת.

העותרת טוענת שהחובות שבגינם הוטלו העיקולים אינם חובות סופיים ומשכך, לא ניתן לנקוט כלפיה הליכי גבייה על פי פקודת המסים. עוד טוענת העותרת כי הנכסים שבגינם ננקטו ההליכים אינם בבעלותה ואף לא בהחזקתה, ומכל מקום היא לא קיבלה בגינם דרישות תשלום. 

פסק הדין   

 • בית המשפט דחה את העתירה.
 • שני הצדדים טעו לחשוב שעתירה מנהלית היא תחליף לדיון שתכליתו לברר חבותו של נישום בארנונה.
 • חבות כזו יש לברר בהליכים לפי חוק הערר, ובמידת הצורך גם בערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר. בית משפט הדן בעתירה מנהלית איננו ערכאה שתפקידה לברר חבות בארנונה, ואין הוא אמור לנבור בהררי המסמכים על מנת לקבוע ממצאי עובדה ולהגיע למסקנות בנוגע לחבות בארנונה או להיעדרה. אין צורך לומר שהתנהלות מעין זו גורמת לעומס שלא לצורך על בית המשפט וגם איננה משרתת באופן כלשהו את עניינם של בעלי הדין.
 • לגופו של עניין קבע בית המשפט, כי לא תומצא לאדם, לגבי הסכום השנוי במחלוקת, דרישה לפי סעיף 4 לפקודה ולא יינקטו פעולות לפי הפקודה כל עוד לא חלף המועד להגשת השגה, ערר, ערעור, לפי העניין,
 • אם הגיש אדם הליכי ערעור או תובענה אחרת – כל עוד לא ניתן פסק דין סופי או החלטה סופית, שאינה ניתנת לערעור עוד; מהוראה זו נובע שכל עוד קיימת בידי הנישום אפשרות להשיג, לערור או לערער על חבותו, החוב המיוחס לו אינו נחשב סופי ולא ניתן לנקוט כלפיו הליכי גבייה מנהלית בהתאם לפקודה.
 • נקיטת הליכי גביה תיעשה רק לגבי חוב סופי, אשר אינו שנוי במחלוקת ואשר חלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור.
 • התנהלותה של חברת מגדל צפון בע"מ, בתקופה שתחילתה לכל הפחות בשנת 2010 איננה מאפשרת לה להסתמך על כך שלא התקבלו אצלה דרישות תשלום.
 • המסקנה המתבקשת מהתיעוד שהוגש היא שמאז תחילת שנת 2010 נקטה העותרת פעולות כאלה או אחרות בקשר לחיובי ארנונה שהוטלו עליה, אולם מטעמים השמורים עמה לא הגישה השגות עליהם, כפי שמאפשר לה סעיף 3(א) לחוק הערר.
 • הדוא"ל של מי שהיה בא כוח העותרת, תומכים בהנחה שהחל משנת 2010 ידעה העותרת על חיובי הארנונה שהוטלו עליה, אלא שכאמור היא לא נקטה בקשר אליהם את הפעולה שחוק הערר מאפשר לה לנקוט, היינו הגשת השגה על חיובים אלה.
 • בפסיקה ניתן למצוא מקרים שבהם, בנסיבות מסוימות, קבע בית המשפט שידיעתו של בעל דין את דבר מתן ההחלטה נגדו היא שוות ערך להמצאת ההחלטה, כנדרש על פי תקנות סדרי הדין. כן חזקה על בעל הדין המערער, העומד על כך שלא הומצאה לידיו החלטה נוכח פגם זניח, שהוא עושה זאת בחוסר תום לב
 • בענייננו, מדובר בדרישות תשלום שהדין אינו דורש את המצאתן בדרך הקבועה בתקנות סדר הדין האזרחי, היינו מסירה אישית או משלוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולכן, על דרך של קל וחומר, אם ניתן לקבוע שהעותרת ידעה – או יכלה לדעת – את דבר דרישות התשלום בגין חובותיה לעירייה, מחדלה מלהשיג על החובות המיוחסים לה משמיט את הבסיס מתחת לטענותיה שהחובות אינם סופיים.
 • בהתאם לכך, התוצאה היא שיש לקבוע שהעותרת ידעה את דבר חיובי הארנונה שהוטלו עליה ולכן, משנמנעה לנקוט לגביהם הליכי השגה הפכו חובותיה להיות חובות סופיים, והסייג שבסעיף 2 אינו חל לגביהם.

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.   

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים