אכיפה

Categories: כללי

עת"מ 314-07-15 ספבק נ' עיריית חיפה. בפני כב' השופט רון שפירא, סגן נשיא, מתאריך 20.3.16.

זו עתירה נגד הליכים לגביית ארנונה הננקטים נגד חברה שהמבקש מחזיק מחצית ממניותיה. העותר אינו חולק על חובות החברה וכן אינו חולק על היותו בעל שליטה בחברה. טענותיו מתמקדות בסמכויות המשיבה (עיריית חיפה) לגבות את הכספים ממנו ובכך כי לטענתו לא קיבל מהחברה כל נכסים.

פסק הדין

 • בהתקיים חמשת התנאים הראשונים לצורך הפעלת מנגנון הגבייה הקבוע בסעיף 8(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) וסעיף 119א(א) לפקודת מס הכנסה סעיף 119א(א)(3) – קמה חזקה עובדתית לפיה בעל השליטה בחברה נטל את החזקה על נכסי החברה, ובכך תוכשר גביית חובות הארנונה מבעל השליטה עצמו. חזקה זו ניתנת לסתירה ע"י בעל השליטה, ע"פ מאזן הסתברויות.
 • במקרה דנן, נראה כי מתקיימים כל חמשת התנאים הראשונים לצורך הפעלת מנגנון הגבייה הקבוע בסעיף 8(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) וסעיף 119א(א) לפקודת מס הכנסה
  1. החיוב הינו בגין נכס שאינו משמש למגורים;
  2. החוב הינו חוב ארנונה סופי;
  3. החברה לא פרעה את החוב;
  4. החברה הפסיקה את פעילותה;
  5. הנתבע הוא אכן בעל שליטה בחברה.
 • המחלוקת העיקרית בין הצדדים היא באשר להתקיימותו של התנאי השישי אשר יש לקיימו לשם חיוב העותר בחוב הארנונה של החברה – הנתבע קיבל לידיו את נכסי החברה ללא תמורה או בתמורה חלקית.
 • בהתקיים חמשת התנאים הראשונים, סעיף 119א(א)(3) מקים חזקה עובדתית לפיה יראו את הנכסים שהיו לחברה כאילו הועברו לבעלי השליטה בו בלא תמורה. דהיינו, בהתקיימות חמשת התנאים הראשונים, הרשות תהייה פטורה מהוכחת התנאי השישי לפיו בעל השליטה נטל החזקה על נכסי החברה, ובכך תוכשר גביית חובות הארנונה מבעל השליטה עצמו.
 • חזקה זו, ומכוח מטרתה, הוכרה כ "חזקת ההברחה" והיא ניתנת לסתירה ברמה של הטיית מאזן ההסתברויות ע"י בעל השליטה בחברה.
 • בעל שליטה צריך לשכנע שמצבת נכסי החברה במועד הפסקת פעילותה שימשה לצורך פירעון חובות החברה לנושיה.
 • במקרה הנדון, המשיבה הראתה כי מדובר בחוב סופי והניחה בסיס לקיומם של התנאים הרלוונטיים לקיומו של סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים וחיוב העותר, בעל השליטה, בחוב הארנונה של החברה הפרטית.
 • העותר לא הציג כל ראשית ראייה שיש בה כדי לסתור את החזקה בדבר העברת נכסי החברה לבעלי השליטה ולא הציג ראשית ראיה הפוגמת בחזקת תקינות המעשה המנהלי.
© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים