בית המשפט קבע כי חוזה שכירות תחום בזמן, מהווה הודעה על תחילה וסיום חזקה בנכס לצורך חיוב ארנונה

Categories: כללי

עת"מ 36449-03-13 ענבר נ' עיריית חיפה

 

עתירה כנגד דרישה ששלחה עיריית חיפה לעותר, שהיה בעל השליטה בחברת מ.ענבר חברה לבניין בע"מ, לשלם חוב ארנונה שנצבר לחובת החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31.5.08.

 

על פי חוזה השכירות, שכרה החברה משרד בחיפה לתקופה של שנה אחת, שתחילתה ב-3.8.05 וסיומה ב-3.8.06. החוזה הוא חוזה מודפס סטנדרטי וסעיף 15 שלו, העוסק באופציה להארכת תקופת השכירות, נמחק בכתב ידם של הצדדים בצירוף המילה "אין". החברה חדלה מפעילותה העסקית בחודש ספטמבר 2005 ופינתה את המשרד, אולם, הודעה על כך לא נמסרה לעירייה. העירייה מצידה, המשיכה לחייב את החברה בארנונה עבור המשרד, ומפעם לפעם שלחה לחברה הודעות חיוב. לאחר שהתקבלה בשנת 2010 הודעה על חוב ארנונה בסך כ-27000 ₪, פנה העותר לעירייה במכתב וביקש לבטל את מכתב הדרישה. העירייה מצידה סרבה וביקשה לגבות את חוב החברה מבעליה, כקבוע בסעיף 119 (א) לחוק ההסדרים, הקובע כי במקרה שחברה הפסיקה את פעילותה ונותרה חייבת בתשלום מס, ובעת הפסקת הפעילות היו לה נכסים, שהועברו לבעל השליטה בה ללא תמורה, ניתן לגבות ממנו את המס המגיע מן החברה.

 

לאחר שהוצא צו זמני המונע מהעירייה לבצע הליכי גבייה מנהליים כנגד העותר, נמסרו על-ידיו מסמכים ומידע בנוגע להפסקת פעילות החברה. לטענת העותר, העירייה אינה זכאית לגבות ממנו חוב ארנונה עבור תקופה שבה החברה כבר לא החזיקה במשרד ולא היו לה עוד נכסים. הבסיס לחיובה של החברה בארנונה היה חוזה השכירות, שהועבר לעירייה בשעתו. על יסוד הנאמר בו, ובמיוחד על יסוד כך שסעיף האופציה נמחק, יכלה העירייה, ואף הייתה חייבת, לדעת שהסתיימה תקופת השכירות, והחברה לא מחזיקה עוד במשרד. לטענת העירייה, על פי חוזה השכירות, החברה החזיקה במשרד במשך שנה, ובכל הנוגע לתקופה שלאחר מכן, חובת בדיקת זהות מחזיק הנכס, איננה מוטלת על העיריה.

 

בית המשפט לעניינים מנהליים, קיבל את העתירה בחלקה וקבע כי יש להעמיד את חוב החברה, וכפועל יוצא מכך גם את חובו של העותר, על התקופה הקבועה בחוזה השכירות ולא מעבר לכך. בדיקת זהות המחזיק בנכס על-ידי העירייה, גם אם בדרך של הסקת מסקנה על יסוד מסמכים ומידע המצויים בידה, אינה נטל שאינו עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי שעליו עמד בית המשפט בעניין דור אנרגיה. כאשר מוגשת לעירייה הודעת בעלים של נכס, בדבר זהות השוכר ותקופת השכירות, אין קושי שבתום התקופה המצוינת בהודעה או בחוזה השכירות, תוציא העירייה חיובי ארנונה לבעל הנכס, למעט אם תוגש לה הודעה נוספת בדבר המשך תקופת השכירות. משך השכירות בעתירה, היה מלכתחילה לשנה אחת ולא יותר, ויש להניח שהודעה ברוח זו נמסרה בשעתו לעירייה על ידי הבעלים של המשרד. בתום שנת השכירות, ובהעדר הודעה אחרת, ועל יסוד הנאמר בסעיף 15 של חוזה השכירות, תראה בכך העירייה את חדילת ההחזקה על ידי החברה בנכס, ותשוב ותחייב בארנונה את בעל המשרד.

 

ניתן ביום [30.03.2014]

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים