גבייה מבעלת שליטה בחברה

Categories: כללי

עת"מ 64614-06-15 סיגלית כץ נגד עיריית חיפה ואחרים. בפני כבוד השופטת ר. למלשטריך-לסר, מתאריך 13.12.15.

הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים על מנת שבית המשפט יצהיר כי אין באפשרות העירייה לגבות חובות באופן אישי מבעלת שליטה בחברה.

פסק הדין:

  • בית המשפט דחה את בקשתה של העותרת.
  • סעיף 8ג' לחוק ההסדרים, מאפשר לרשות מקומית לגבות את חוב הארנונה הסופי מבעל השליטה בחברה פרטית ובלבד שיתקיימו לגביו הנסיבות המיוחדות המנויות בסעיף 119 א(א) לפקודת מס הכנסה.
  • "חוב הארנונה הסופי" הוא חוב לתשלום ארנונה שחלף לגביו המועד להגשת השגה/ערר או ערעור ואם הוגשו הליכים – לאחר פסק דין חלוט. במקרה שכאן מדובר בחוב ארנונה סופי, של חברה פרטית כאשר העותרת הינה בעלת שליטה כהגדרת מונח זה, בסעיף 119א' לפקודת מס הכנסה.
  • העותרת טוענת כי הסעיף הרלוונטי לגביית החוב ממנה באופן אישי הוא סעיף 119 א' (א3) לפקודת מס הכנסה – [נוסח חדש] אשר קובע :

"…… , היה לחבר בני אדם (כחברה) חוב מס סופי והוא התפרק או הפסיק את פעילותו בלי ששילם את חוב המס האמור, יראו את הנכסים שהיו לחברה כאילו הועברו לבעלי השליטה בו בלא תמורה, וניתן לגבות מהם את חוב המס, אלא אם כן הוכח אחרת להנחת דעתו של פקיד השומה".

  • סעיף זה מאפשר למעשה "הרמת מסך" שמוביל לגביית חוב הארנונה מבעל השליטה בחברה, בנסיבות שיש לתאגיד חובות מס שלא שילם.
  • מתקיימים תנאי החלופה הקבועה בסעיף 119א (א3) והעותרת לא סתרה את החזקה הקמה נוכח התקיימות התנאים.
  • חברת בנוז 2012 הפסיקה את פעילותה. נטען שהעסק עצמו נמכר לבנוז 2013 אך לא הוכח, גם לא בראשית ראיה, שהנכסים או התמורה להם לא הועברו לידי בעלת השליטה שהיא העותרת.
  • העותרת, הינה בעלת המניות היחידה בחברת בנוז 2012 ומנהלת יחידה בחברה במועדים הרלוונטיים לתקופת החוב. לפיכך, מכוח סעיף 8 ג' לחוק ההסדרים, ניתן לגבות ממנה את החוב באופן אישי.
© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים