החלפת מחזיק רטרואקטיבית (בעלים ושוכר)

Categories: כללי

עמ"נ 27220-11-13 עירית תל-אביב-יפו ואח' נ' זיויאל השקעות בע"מ

ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה של עיריית תל אביב יפו מתאריך 30.9.13

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

 

ערעור המערער על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה של עיריית תל אביב יפו (להלן: "ועדת הערר") מתאריך 30.9.13, בה קבעה ועדת הערר כי ככל שקיימת הסכמה בין בעל נכס לשוכר על רישום רטרואקטיבי של החזקה במושכר, מחויב המערער להסב הרישום בפנקסיו רטרואקטיבית וזאת אף ללא הגבלת זמן.

 

השאלה העומדת לדיון הינה האם מוטלת חובה על מנהל הארנונה לשנות ברישומי הרשות את שם המחזיק רטרואקטיבית, מקום בו לא ניתנה הודעה על שינוי מחזיק בזמן אמת בהתאם לדין.

 

ועדת הערר קבעה כי ככל שקיימת הסכמה בין בעל נכס לשוכר על רישום רטרואקטיבי של החזקה במושכר, מחויב המערער להסב הרישום בפנקסיו רטרואקטיבית וזאת אף ללא הגבלת זמן.

השאלה העומדת לדיון בפני בית המשפט הינה האם מוטלת חובה על מנהל הארנונה לשנות ברישומי הרשות את שם המחזיק רטרואקטיבית, מקום בו לא ניתנה הודעה על שינוי מחזיק בזמן אמת בהתאם לדין.

 

החלטה:

  • המסקנה הינה, כי בכל מקום בו מוגשת לרשות המקומית הודעה מוסכמת בכתב בין מחזיק למחליפו בדבר מועד רטרואקטיבי לתחילת ההחזקה בנכס, תרשום הרשות המקומית את שם המחזיק המקורי וכן את שם המחזיק שמחליפו יחדיו כמחזיקים בנכס עד למועד מסירת ההודעה וזאת רטרואקטיבית.
  • ממועד מסירת ההודעה ואילך יירשם המחזיק המחליף בלעדית. הרשות המקומית לא תהא מחויבת להשיב למחזיק המקורי תשלומי ארנונה ששילם עבור המחזיק שמחליפו משלא מסר מחזיק זה הודעה על חדילת החזקתו בסמוך למועד העברת ההחזקה.
  • ככל שטרם שולמו חיובי העבר ע"י הבעלים, כולם או חלקם, תמציא הרשות הודעת שומה למחזיק רטרואקטיבית ותגבה ממנו גם ביחס לחיובי הארנונה בעבר על פי הודעתו והסכמתו.
  • ככל שתמנע ממנה האפשרות לגבות כאמור מהמחזיק כחייב עיקרי, היא תהא רשאית לגבות חיובי העבר עד למועד ההודעה מהבעלים בשל חבותו השיורית.
  • אשר לנסיבות המקרה דנא, תבוטל החלטת ועדת הערר לעניין חובת הרשות המקומית להחליף את שם המחזיק בשם הבעלים רטרואקטיבית, החל מהתקופה בה החל מחזיק בפועל על פי הודעת הבעלים והשוכר. במקום זאת, תציין הרשות המקומית הן את המשיבה/הבעלים והן את השוכר/המחזיק כמחזיקים יחדיו לתקופה שמתחילת ההחזקה בפועל על ידי השוכר ועד למסירת ההודעה על ידי המשכיר.
  • ממועד זה ואילך, הרישום יהא ע"ש השוכר בלבד והחיוב בארנונה יחול על השוכר בלבד. כפועל יוצא, הרשות המקומית לא תהיה רשאית לסמוך ידה על היות המשיבה מחזיקה בלעדית באותם שטחים, גם ביחס לתקופה המתחילה ממועד ההחזקה בפועל על ידי השוכר ועד ליום מסירת ההודעה על החלפת מחזיקים (27.9.2012) לעניין חיובי הארנונה מכוח סעיף 1.3.1.ח' לצו הארנונה. "

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים