הטלת העיקולים על חשבונות הבנק טרם התגבשו התנאים המקדמיים לכך מהווה הוצאת לשון הרע

Categories: כללי

ת"א (ב"ש) 35169-06-145 אברהם אלעוקה נ' מעוצה מקומית ערערה בנגב. בפני כבוד השופט משה הולצמן מתאריך 28.8.15

תושב המועצה המקומית ערערה בנגב הגיש תביעה כספית בגין הוצאת לשון הרע נגד המועצה, בטענה כי הטילה עיקול שלא כדין על חשבון הבנק שלו בגין חוב ארנונה, העולה כדי הוצאת לשון הרע ופגישה בשמו הטוב, לפי חוק איסור לשון הרע.

כתוצאה מהטלת צו העיקול ניזוקו יחסיו של התובע עם הבנק שאצלו ניהל את החשבון ומסגרת האשראי הוקטנה, וכן נפגע שמו הטוב בקרב העובדים והספקים בשל איחור בתשלומים.

 פסק הדין:

 הוחלט לקבל את התביעה.

  • נפסק כי המועצה נקטה בהליכים לפי פקודת המסים כנגד התובע, בטרם התגבשו תנאי הסף לכך, דהיינו – בטרם חלפו המועדים שנקבעו לכך בדין, ובטרם ניתן היה לראות את חיובי הארנונה כחוב סופי, כמשמעות מונח זה לפי החוק, וכפועל יוצא מכך, העיקולים על חשבונותיו בבנקים הוטלו שלא לפי הוראות הדין.
  • על רשות מקומית חלה חובה לנקוט בהליכים לגביית חוב בגין ארנונה, אלא שהחובה כפופה להוראות הדין, ובמקרה הנדון העיקולים הוטלו בחריגה מתנאי הסף שנקבעו בדין לצורך נקיטת הליכי הגבייה ובכלל זה הטלת העיקולים. הטלת עיקולים שלא כחוק יכולה לגרור חבות כספית של הרשות לפיצוי החייב בנוגע לעוגמת הנפש והבושה שנגרמה לו.
  • התובע זכאי לפיצוי כספי, שייקבע על דרך אומדן, בגין התחושות הסובייקטיביות שהיו מנת חלקו בשל הטלת העיקולים על חשבונותיו, ובכלל זה מפח הנפש והבושה שנגרמו לו.
  • רשות מקומית הינה בבחינת נאמן של הציבור, ועליה לפעול, בין היתר, בהגינות וביעילות. יש לפעול בזהירות ראויה טרם הטלת עיקולים. מקרים בהם פעלה הרשות שלא כחוק יכולים אף לגרור חובה לפיצוי כספי של הרשות לחייב.
© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים