הסעיפים הרלוונטיים בפקודת העיריות ובפקודת מס ההכנסה המאפשרת גביית חוב ארנונה של חברה מבעל השליטה בחברה

Categories: כללי

החלת ס' 8ג' לחוק ההסדרים

 

(א) מועצה תטיל בכל שנת כספים ארנונה כללית, על הנכסים שבתחומה שאינם אדמת בנין; הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס, לשימושו ולמקומו, ותשולם בידי המחזיק בנכס.

(ב)    השרים יקבעו בתקנות את סוגי הנכסים וכן כללים בדבר אופן חישוב שטחו של נכס, קביעת שימושו, מקומו וסיווגו לענין הטלת ארנונה כללית.

(ג)    על אף הוראות סעיף קטן (א) והוראות כל דין, היה הנכס נכס שאינו משמש למגורים, והמחזיק בו הוא חברה פרטית שאינה דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 (בסעיף זה – עסק), ולא שילם המחזיק את הארנונה הכללית שהוטלה עליו לפי סעיף קטן (א), כולה או חלקה, רשאית הרשות המקומית לגבות את חוב הארנונה הסופי מבעל השליטה בחברה הפרטית, ובלבד שהתקיימו לגביו הנסיבות המיוחדות המנויות בסעיף 119א(א) לפקודת מס הכנסה, בשינויים המחויבים; בסעיף זה –

"חוב ארנונה סופי" – חוב לתשלום ארנונה, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי הענין (בסעיף זה – הליכי ערעור), ואם הוגשו הליכי ערעור או תובענה אחרת – לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד;

"חברה פרטית" – כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999;

"בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 119א לפקודת מס הכנסה.

 

ס' 119 א (א) לפקודת מס הכנסה קובע –

 

(1)    היה לחבר-בני-אדם חוב מס ונתפרק או העביר את נכסיו ללא תמורה או בתמורה חלקית בלי שנותרו לו אמצעים בישראל לסילוק החוב האמור, ניתן לגבות את חוב המס שהחבר חייב בו ממי שקיבל את הנכסים בנסיבות כאמור.

(2)    היה לחבר בני אדם חוב מס סופי והוא העביר את פעילותו לחבר בני אדם אחר, שיש בו, במישרין או בעקיפין, אותם בעלי שליטה או קרוביהם (בפסקה זו – החבר האחר), בלא תמורה או בתמורה חלקית, בלי שנותרו לו אמצעים בישראל לסילוק החוב האמור, ניתן לגבות את חוב המס שהחבר חייב בו מהחבר האחר.

(3)    בלי לגרוע מהוראות פסקאות (1) ו-(2), היה לחבר בני אדם חוב מס סופי והוא התפרק או הפסיק את פעילותו בלי ששילם את חוב המס האמור, יראו את הנכסים שהיו לחבר כאילו הועברו לבעלי השליטה בו בלא תמורה, וניתן לגבות מהם את חוב המס, אלא אם כן הוכח אחרת להנחת דעתו של פקיד השומה.

 

בעל שליטה מוגדר כמי שהוא " לבדו או יחד עם קרובו, מחזיק לפחות בעשרים וחמישה אחוזים בזכות מהזכויות המנויות בהגדרת "בעל שליטה" שבסעיף 32(9)(א);"

הזכות בה מדובר היא אחת מאלו : %10 מהון המניות, או %10 מכח ההצבעה, או %10 מהרווחים או הזכות למנות מנהל. לפי נסח רשם החברות לעותר1 למעלה מ%10 בהון המניות, כך גם לעותר 2 ולעותר 3 1/3 ממניות הבכורה המוקצות.

 

חזקת ההברחה נקבעה בס' 119א(א)(3) לפקודת מס הכנסה דהיינו לעירייה סמכות לגבות חוב מבעל השליטה באותה חברה אם בעל השליטה לא הצליח לסתור את החזקה שנכסי החברה הועברו אליו ללא תמורה.

 

לפיכך, התנאים להטלת חבות אישית על בעל שליטה בחברה בתשלום חובות הארנונה של החברה הינם כדלקמן :

הנכס איננו משמש למגורים

מדובר בחוב ארנונה סופי

החברה לא פרעה את החוב

החברה הפסיקה את פעילותה

הנתבע הוא בעל שליטה בחברה

הנתבע קבל לידיו את נכסי החברה ללא תמורה או בתמורה חלקית.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים