חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה) הוראת שעה. התשע"ד – 2014

Categories: כללי

במסגרת החוק נקבע כי בתקופה של 3 שנים שתחל מיום 1.9.2014, יתוקן סעיף 4 לפקודת המסים (גביה), כך שבסופו יתווסף ס"ק (3) ולפיו לדרישת התשלום שנשלחה לחייב לפי סעיף 4 לפקודה, יצורף שובר תשלום המאפשר את תשלומו של החוב בתוך 14 ימים מיום משלוח דרישת התשלום. כן נקבע כי שר האוצר, באישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי להאריך בצו את תקופת 3 השנים בתקופה נוספת אחת של שנתיים.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים