חזקה בנכס

Categories: כללי

עמ"נ 51633-10-15 מנהל הארנונה של עיריית ירושלים נגד משה קול. בפני כבוד סגן הנשיא י' נעם, מתאריך 19.6.16

ערעור מינהלי שהגישה עיריית ירושלים ("המערערת"), על החלטתה של ועדת הערר לענייני ארנונה בעיריית ירושלים, שקיבלה עררים שהגיש המשיב, משה קול ("המשיב"), בדבר חיובו בתשלומי ארנונה לשנים 2010-2009, בגין נכס שבבעלותו

המחלוקת בין המערערת לבין המשיב בעררים אלו, התמקדה בשתי סוגיות עיקריות:

 • האם הייתה ועדת הערר מוסמכת לדון בטענות המשיב הנוגעות לשנים 2008-2006, במסגרת הדיון בעררים שהוגשו על החיובים לשנים 2010-2009;
 • האם המשיב החזיק בנכס בשנים 2010-2009, ועל-כן חייב בתשלום הארנונה בגינו, או האם מסר הודעה בכתב בדבר החזקת הנכס על-ידי אחר.

ועדת הערר, קיבלה את טענת המשיב, כי הודעה בדבר החזקת החברה בנכס נמסרה על-ידו למערערת כדין וביטלה את חיובו בתשלום הארנונה בגין הנכס לשנים 2010-2009. 

פסק הדין

 • הערעור נדחה על ידי בית המשפט
 • נקבע כי אכן אין זה מסמכותה של ועדת הערר לדון, במסגרת העררים שהגיש המשיב על חיובו בתשלום הארנונה לשנים 2010-2009, בעצם החיוב בארנונה לשנים – 2008-2006.
 • ואולם, במסגרת סמכותה של הוועדה לדון ולהכריע בעררים שהגיש המשיב על חיובו בארנונה לשנים 2010-2009, ולצורך הכרעה בשאלה האם נמסרה על-ידי המשיב הודעה כדין על המחזיק בנכס, רשאית הוועדה לדון, וכן להכריע במחלוקות העובדתיות שבין הצדדים בעניין הודעות שנמסרו בעניין השינוי בהחזקה בנכס, על-ידי המשיב, בשנת 2006.
 • השופטת לא מצאה ממש אף בטענת המערערת (העירייה) לפיה על המשיב מוטל הנטל להוכיח כי החברה מחזיקה בנכס בפועל, זאת לנוכח קביעות הוועדה לפיהן המשיב עמד בחובתו ומסר הודעה על השינוי במחזיקים כדין.
 • אכן , כטענת המערערת, הפסיקה נוקטת גישה המדקדקת עם נישומים, בדרישה למלא אחר הוראות סעיפים 326-325 לפקודה – בעת מתן הודעה על שינוי בהחזקה בנכס, ככתבם וכלשונם. נישומים חויבו בתשלומי ארנונה אף במקום שבו היו לנכסים בעלים או מחזיקים אחרים, במקרים שבהם לא נמסרה הודעה כדין על שינוי בהחזקה על-ידי בעלי הנכס או המחזיקים בו
 • עם זאת, נקבע בפסיקה, כי תיתכנה נסיבות, כאשר הוכח שהייתה ידיעה פוזיטיבית של העירייה בדבר שינוי בזהות המחזיק בנכס בפועל, שבהן יראה בית-המשפט את הנישום כמי שמילא את חובתו לפי סעיפים 325-326 לפקודה, אף אם לא הוכח כי הוגשה על-ידו הודעה בכתב לעירייה, כנדרש על-פי סעיפי הפקודה
 • הסתפקות בידיעה פוזיטיבית של הרשות המקומית חלה במקרים שבהם עמדו בפני הרשות ראיות ברורות ומפורשות בדבר זהות המחזיק בנכס בפועל; זאת על-רקע חובת ההגינות המוטלת עליה כרשות ציבורית, מכח תפקידה כנאמן הציבור, אשר אינה מתירה לה להתעלם מהן באופן ברור ומופגן, ולהוסיף ולחייב נישום שידוע לה כי אינו בעלים או מחזיק בנכס
 • על-כן, במצב דברים שבו הוכח, כי נישום עשה מצִדו את כל הנדרש על-פי הפקודה, אולם מסיבה כלשהי הרשות לא קיבלה הודעתו, יש לראותו כמי שיצא ידי חובתו להודיע על השינוי בהחזקה, ואל לה לרשות להוסיף ולחייבו בתשלומי הארנונה בגין הנכס
 • למעלה מן הנדרש יצוין, כי גם אלמלא היתה מתקבלת הודעה כאמור על השינוי בהחזקה, תיתכן המסקנה, כי לנוכח מכלול המסמכים שהוגשו מטעם המשיב לעירייה – הן במכתב על המחזיקים, הן בטופס ההשגה והן במסגרת ההליכים המשפטיים שהתנהלו בין הצדדים – היה מקום לראות את המערערת כמי שהייתה לה ידיעה פוזיטיבית בדבר השינויים בהחזקה בנכס; ומטעם זה לראות את המשיב כמי שמילא אחר חובתו על-פי הפקודה להודיע על השינוי בהחזקה.

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים