חישוב ארנונה לתשלום בגין נכסים יבוצע על בסיס שטח מדויק של כל נכס

Categories: כללי

רע"א 2453/13 מתאריך  14.4.15 אלעזר עמר נגד עיריית חדרה ואח'

המבקש הגיש לביהמ"ש לעניינים מנהליים בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, עיריית חדרה, בטענה שהרשות חייבת לעגל את חלקי המטרים הרבועים תמיד כלפי מטה, למספר השלם הקרוב, כך שיחויבו רק מטרים רבועים שלמים וקיימים בנכס הנישום.

ביהמ"ש לעניינים מנהליים אישר את הגשת התובענה הייצוגית בשינויים מסוימים ותוך שהוסיף את השיטה המדויקת כחלופה פרשנית, אף שהמבקש לא העלה חלופה זו מיוזמתו ותוך שהגדיר שאלה האם תקנה 3 לתקנות ההסדרים במשך המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), מחייבת חישוב שטח הנכס דווקא לפי מטרים רבועים שלמים, או שמא המטר הרבוע מצוין כיחידת מידה בלבד ויש לחשב את החיוב בארנונה לפי שטח הנכס המדויק.

פסק הדין:

  • פרשנותה הראויה של תקנה 3(א) היא שעל כל הרשויות המקומיות לפעול לפי השיטה המדויקת. קרי – עליהן לחשב את הארנונה לתשלום בגין הנכסים שבתחומן על בסיס נתון השטח המדויק שנמדד עבור נכס, כולל חלקי מטרים רבועים. גביה לפי שיטה אחרת היא בלתי חוקית.
  • עוד קבע בית המשפט, כי ההלכה לפיה על הרשויות המקומיות לחייב בארנונה לפי השיטה המדויקת, מועד תחילתה של ההלכה מושהה, כך שהיא תיכנס לתוקף ביום 1.1.18.
  • יחד עם זאת, החל מיום 1.1.16 על הרשויות המקומיות שיש בידן נתונים מדויקים בדבר שטחי הנכסים שבתחומן (או חלקם), נדרשות לחייבם בארנונה לפי השיטה המדויקת.
  • כמו כן, החל ממועד זה, רשויות מקומיות שלא מצויים בידיהן הנתונים המדויקים לגבי כל הנכסים או חלקם, אך יבצעו מדידות חדשות של נכסים קיימים, ימדדו נכסים חדשים או יקבלו נתונים בדבר השטח המדויק של נכסים שבתחומן בדרך אחרת, יקבעו את שומת הארנונה עבור נכסים אלו לפי השיטה המדויקת.
  • הובהר, כי ההוראה לגבי תקופת המעבר תחול רק על שומות עתידיות, שיוצאו לשנת 2016 ולא תחול על חובות ארנונה שלא שולמו עפ"י חיובי עבר.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים