התקבלה בחלקה עתירה ונקבע כי עירייה מושתקת מלטעון לאיחור בהגשת השגה, מקום בו לא העמידה נישום שפנה לגורם שיש לו זיקה לנושא, על טעותו

Categories: כללי

בר"מ 2960/13 מתאריך  15.7.2013

מסופים ומדפסות בע"מ נגד עיריית פתח תקווה

העובדות: המערערת, המחזיקה בנכס בשטח השיפוט של העירייה, הגישה, בין השאר, ערר ארנונה עבור השנים 2010, 2011, זאת לאחר ששונה סיווג הנכס שבהחזקתה. לטענת מנהל הארנונה, היות ולא הוגשה השגה כדין, אין כל זכות להגשת ערר.

ועדת הערר קיבלה את הטענה ודחתה את הערר על הסף וביהמ"ש לעניינים מנהליים קבע, בעניין זה, כי צדקה ועדת הערר בהחלטתה, שכן מכתבים ששלחה המערערת לא הופנו למנהל הארנונה ולכן אינם בגדר השגה.

פסק הדין: ניתנה רשות ערעור בנושא אחד שעניינו דחיית הערר לשנים 2010-2011 על הסף, והחלט לקבל את הערעור.

נקבע כי אף שפניית המערערת לא היתה למנהל הארנונה, אלא למחלקת רישוי עסקים, ניתן להבין ממנה כי המערערת ביקשה להשיג על שנויה סיווג, אך מנהל מחלקת העסקים שענה לגופה של הפניה, לא העמיד את המערערת על חובתה לפנות למנהל הארנונה. מבכן נקבע כי היה על מנהל הארנונה לדון בהשגה לגופה חרף דחייתה על הסף.

חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה) הוראת שעה. התשע"ד – 2014

Categories: כללי

במסגרת החוק נקבע כי בתקופה של 3 שנים שתחל מיום 1.9.2014, יתוקן סעיף 4 לפקודת המסים (גביה), כך שבסופו יתווסף ס"ק (3) ולפיו לדרישת התשלום שנשלחה לחייב לפי סעיף 4 לפקודה, יצורף שובר תשלום המאפשר את תשלומו של החוב בתוך 14 ימים מיום משלוח דרישת התשלום. כן נקבע כי שר האוצר, באישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי להאריך בצו את תקופת 3 השנים בתקופה נוספת אחת של שנתיים.

התקבלה עתירה כנגד החלטת מנהל הארנונה לדחות את בקשת העותרת למתן ארכה להגשת השגה על חיובי הארנונה

Categories: כללי

עת"מ 21386-06-14 מתאריך  18.9.2014

ליבנה צפוני בע"מ (איקיאה) נגד עיריית ראשל"צ

העובדות: העותרת ביקשה להשיג על חיובי הארנונה שהושתו עליה, אך לא הצליחה לאתר את החומר הרלבנטי הנוגע לנכס, לרבות הסכם פשרה קודם שנערך בין הצדדים, עקב שריפת סעיף איקיאה בנתניה.

עקב כך העותרת פנתה טלפונים לעירייה לקבלת החומר 10 ימים לפני תום המועד להגשת השגה, ופנתה שנית במכתב לאחר 6 ימים נוספים, במסגרתו גם ביקשה להאריך את המועד להגשת ההשגה.

ביום האחרון להגשת השגה השיב מנהל הארנונה לעותרת במכתב, במסגרתו נענה לבקשה לקבלת חומר, אך דחה את בקשתה להארכה.

בחלוף חודש וחצי לאחר מכן העותרת הגישה השגה אשר נדחתה על הסף ע"י מנהל הארנונה בשל הגשתה באיחור. מכאן העתירה.

פסק הדין: העתירה התקבלה. נפסק כי במקרה זה מתקיימות סיבות מיוחדות להארכת המועד להגשת ההשגה.

מנהל הארנונה מוסמך להאריך מועד להגשת השגה לאור פסק הדין של העליון בעניין עבוד (בר"מ 901/14).

ביהמ"ש פסק כי לאור נסיבות העניין –, תשובת מנהל הארנונה ביום האחרון להגשת השגה, והגשת השגה בתוך זמן סביר מקבלת החומר – היה מקום להאריך המועד להגשת השגה.

נדחתה תובענה ייצוגית שעסקה בסיווג מספרות תחת קטגוריה של "משרדים שירותים ומסחר"

Categories: כללי

ת"צ 63259-10-13 מתאריך  28.4.2014

צבי עוביידי נגד עיריית רמת גן

העובדות: התובע הייצוגי טען כי סיווג מספרות בעיר רמת גן תחת קטגוריה של "משרדים שירותים ומסחר" מנוגדת להלכת העליון בעניין מישל מרסייה (בר"מ 4021/09), ולכן יש לסווג מספרות בסיווג "מלאכה". בנוסף, התובע הייצוגי טען כי מספרות מופלות לרעה ביחס לסנדלריות ומתפרות, המסווגות בסיווג "מלאכה".

פסק הדין: התובענה נדחתה. נפסק כי בעניין מישל מרסייה השופטים קבעו כי סיווג של "שירותים" הוא הסיווג הנכון ביותר למספרות, אך בהיעדר סיווג כזה בצו הארנונה של עיריית ת"א, יש לסווגן בסיווג "מלאכה" ולא בסיווג שיורי.

בצו הארנונה של רמת גן קיים סיווג "שירותים" ולכן מדובר בהחלטה סבירה שאין להתערב בה. בנוסף, נדחתה טענת האפליה שכן קיימים הבדלים בין סנדלריה למספרה, וההחלטה ליצור הבחנה ביניהם היא סבירה.

 

נדחתה בחלקה עתירה שהוגשה כנגד חיוב בארנונה של בעל שליטה בחברה שחדלה מפעילות עסקית

Categories: כללי

עת"מ  36449-03-13 מתאריך  30.3.2014

מרדכי ענבר נגד עיריית חיפה

העובדות: העותר היה בעל שליטה בחברה ששכרה משרד לתקופה של שנה אחת ללא אופציה להארכת חוזה השכירות.

החברה חדלה מפעילותה העסקית ופינתה את המושכר, אך לא שלחה לעירייה הודעה על חדילת החזקה.

העירייה המשיכה לחייב את החברה גם לאחר תום שנת השכירות, ובשלב מסוים, משלא שולמה הארנונה, שלחה דרישת תשלום לעותר ונקטה בהליכי גבייה מנהלית. מכאן העתירה.

פסק הדין: העתירה נדחתה בחלקה. בכל הנוגע לחיוב העותר כבעל שליטה בחברה, נקבע כי לא עלה בידי העותר לסתור את הטענה לפיה בעת הפסקת פעילותה היו לחברה נכסים ואלה הועברו לבעל השליטה (העותר).

בכל הנוגע לתקופת החיוב, נקבע כי חובה החברה, וכפועל יוצא – חוב העותר, הוא לתקופת השכירות בלבד ולא מעבר לכך.

ביהמ"ש פסק כי כאשר מוגשת לעירייה הודעת בעלים בדבר זהות השוכר ותקופת השכירות, אין קושי שבתום תקופת השכירות העירייה תחייב את בעל הנכס, אלא אם תוגש לה הודעה נוספת בדבר המשך תקופת השכירות.

נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בענייני השבת ריבית פיגורים בארנונה

Categories: כללי

ת"צ 9312-09-11 מתאריך  9.6.2013

אמיר אבדו – משתלת הכפר החדשה נגד עיריית רמת גן

העובדות: תביעה להכיר כייצוגית. בשתי עילות: האחת, השבת ריבית פיגורים שהוטלה על חיוב רטרואקטיבי בארנונה. השנייה, השבת ריבית פיגורים מקום בו מזוכה נישום בגין חיובי יתר בהם חויב בטעות..

פסק הדין: הבקשה נדחתה. אשר לעילה הראשונה, נקבע כי לא בכל מקרה גביה רטרואקטיבית היא אסורה, היא אפשרית בנסיבות המתאימות. גם לא ניתן לקבוע כי ככלל אין להוסיף ריבית פיגורים כאשר ישנו חיוב רטרואקטיבי כדין, אלא יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו.

נקבע כי תובענה ייצוגית אינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה, היות ואף שקיימות שאלות משותפות לחברי הקבוצה, העיקר הוא השוני הנסיבתי בין חברי הקבוצה והדמיון ביניהם הוא הטפל.

אשר לעילה השנייה, נקבע שעילה זו מתייחסת לאותם מקרים בהם הנישום לא שילם את החוב ועל כן הוא לא יכול לתבוע את הרשות בעילה של השבה. בית המשפט קבע גם כאן כי אין מקום לאשר את התביעה כייצוגית שכן המבקשת טוענת לעילה הצהרתית בלבד ולא לעילת השבה וניתן להגיש תביעה ייצוגית כנגד רשות בעילת השבה בלבד.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים