נדחתה בקשה לבטל חוב של מחזיק בנכס שלא הודיע בכתב לעירייה על חדילה מהחזקת הנכס

Categories: כללי

עת"מ 45583-03-15 איזי יזהר אור פז נגד עיריית הרצליה. בפני כבוד השופטת ארנה לוי. ניתן ביום 14.3.16

עתירה מנהלית במסגרתה טוען העותר כי אינו חב בחוב ארנונה בגין הנכס נשוא העתירה וכי מבקש לבטל את הליכי גביית החוב אותם נוקטת המשיבה.

המחלוקת העיקרית בין הצדדים נתגלעה בשאלה האם קיים העותר את חובתו על פי סעיף 325 לפקודת העיריות (נוסח חדש), המטילה חובה על הבעלים או המחזיק של נכס החייב בארנונה להודיע בכתב לעירייה על חדילה מהחזקת הנכס כתנאי לפקיעת חבות במס.

פסק הדין

  • בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי בנוגע לטענת העורת בדבר "איני מחזיק", הרי שטענה זו יש לטעון בפני ועדת ערר לענייני ארנונה, בהתאם למסלול המנלי על פי סעיף 3(א)(3) לחוק הערר.
  • עוד נקבע, כי גם אם יש לראות במכתבו של העותר כ"השגה", אף שזו לא הוכתר ככזו, הרי שהמועד להגשת ערר על השגה הינו בתוך 30 ימים, כך שמועד זה חלף.
  • עוד קבע בית המשפט, לעניין שאלת חילופי המחזיקים בנכס, כי העותר לא עמד בנטל להוכיח שמדובר במקרה חריג (כפי שנקבע בהלכת בית המשפט העליון בעניין "דור אנרגיה") בו הכוחה ידיעה פוזיטיבית של המחלקה המטפלת בגביית ארנונה אצל המשיבה על חילופי מחזיקים בנכס, ומשכך, דחה את העתירה.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים