ניתן להתנות מתן אישור לטאבו בהפקדת ערבות בנקאית להבטחת תשלום היטל השבחה שנוי במחלוקת שאינו סופי

Categories: כללי

עמ"נ 8613-10-13 מתאריך  2.2.15 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשל"צ נגד דורון ששון ואח'

המשיבים חלקו על שומת היטל השבחה שהונפקה להם ושמאי מכריע שמונה קבע כי גובה ההיטל נמוך בכ-50% משומת הועדה המקומית.

על הכרעת השמאי המכריע הגישה הועדה המקומית ערר לועדת הערר.

לאחר הגשת הערר ועקב מימוש זכויות, פנו המשיבים לוועדה המקומית בבקשה למתן אישור המופנה לרשם המקרקעין ושילמו את ההיטל עפ"י הכרעת השמאי המכריע.

הועדה המקומית התנתה את מתן האישור בהפקדת ערבות בנקאית על הסכום השנוי במחלוקת . בפניית המשיבים לועדת הערר בבקשה שתורה לוועדה המקומית להשיב את הערבות הבנקאית שהפקידו נמנעה ועדת הערר מלקבל החלטה מחמת העדר סמכות. מכאן הערעור.

פסק הדין:

  • הערעור התקבל.
  • נפסק כי הועדה המקומית רשאית להתנות מתן אישור לטאבו מכוח סעיף 10(א) לתוספת השלישית לחוק בהפקדת ערבות בנקאית ביחס לסכום השנוי במחלוקת בערר שהגישה הועדה המקומית על הכרעת השמאי המכריע.
  • ביהמ"ש קבע כי תכלית סעיף 10(א)הנ"ל היא הבטחת תשלום היטל ההשבחה מחד גיסא ואי עיכוב ביצוע מימוש הזכויות מאידך גיסא והיא עדיין שרירה וקיימת שעה שהועדה המקומית חולקת על קביעת השמאי המכריע ומגישה ערר.
  • נפסק כי הפקדת ערבות למקרה שבו ערר הועדה המקומית יתקבל – היא מחוייבת המציאות, ואם הערר יידחה – תוחזר הערבות לנישום והוא יזכה בהוצאות ושכ"ט.
© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים