פסיקת העליון – התיישנות תחול גם על גביה פאסיבית של ארנונה (מתן אישור לרשם המקרקעין)

Categories: כללי

עע"מ  8832/12 מתאריך 15/4/2015 עיריית חיפה נגד יצחק סלומון בע"מ חברה לבניה ועבודות ציבוריות והיועץ המשפטי לממשלה

ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בחיפה (עת"מ 7908-06-12 שניתן על ידי כבוד השופט ר' סוקול)

הפסיקה:

  • במקרים בהם הרשויות תידרשנה למסור את התעודה לרשם המקרקעין כי אין חובות לבעל הנכס על הנכס, אך בשל חלוף תקופת ההתיישנות, בעוד הן סבורות שהחוב עצמו שריר וקיים, הרי שדומה ששום דבר אינו מונע מהן להוסיף בתעודה הערה המבהירה את נסיבות הנפקת התעודה.
  • בהערה כזו יכולה הרשות להבהיר כי האמור בתעודה נובע אך ורק מהתיישנות החוב, ועל כן אין באמור בה כדי למנוע מן הרשות לפעול למימוש החוב באמצעים אחרים (כמו קיזוז ומימוש שעבוד).
  • בכך יושג איזון בין העובדה שלא ניתן עוד לפעול לגביית החוב באמצעים מינהלים, לבין האופי הדיוני של ההתיישנות. כך גם יינתן מענה לקושי שהציגו היועץ והעירייה, לפיו בעלי התפקידים השונים ייאלצו, כביכול, לחתום על תעודה המציגה מצב דברים שגוי מבחינה עובדתית.
  • ההלכה החדשה תחול מכאן ולהבא ולא על חובות קודמים שנצברו.
  • לסיכום: הוחלט ברוב דעות כי גם בכל הנוגע להליכי גביה פסיביים של חובות לרשויות המקומיות תחול הלכת רע"א 187/05 נסייר נ' נצרת עילית, פ"ד ס"ד(1) 215 (2010). זו תישאר על כנה כמות שהייתה גם בנוגע להליכי גביה אקטיביים, קרי, על פי דיני ההתיישנות.
© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים