מאמרים ופסקי דין

המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

נכס לא ראוי לשימוש / סיווגו בהתאם

ביטול שעבוד על נכס בגין חוב בגין התיישנות

נכס לא ראוי + הנחה בארנונה

האם קיימת זכות קיזוז של חוב ארנונה כנגד חוב העירייה ?

האם דרשה העיריה תשלום ארנונה, בהסתמך על תאוריה משפטית המנוגדת לעובדות שלא במחלוקת?

סיווג נכס ארנונה

סיווג נכס ריק

הודעה על תפיסת / חדילת חזקה

חיוב בניגוד להסכם פשרה/חיוב רטרואקטיבי

תביעה ייצוגית – גביה רטרואקטיבית לפני מועד המדידה והחיוב בארנונה בפועל

הפרשי ריבית על חוב + טענת אי מתן מענה להשגה ע"י מנהל הארנונה

אכיפת גביה על חוב

סיווג

חזקה + התיישנות

אכיפה מנהלית

פס"ד עליון – חיוב ארנונה

תביעה ייצוגית

תביעת חוב ארנונה – טענת הודעה על חדילת חזקה

פסק דין של בית המשפט העליון – ניתן לעקל נכס של חייב שהחוב לא נוצר בגינו

מחלוקת בין בעלי נכס למחזיק אודות תקופת החזקה

פס"ד ייצוגית – החזר כספים למחזיק בנכס לאחר 30 יום ללא תשלום ריבית פיגורים

סילוק תובענה בבית משפט השלום ע"י מחזיק בנכס מאחר ולא בוצע הליך השגה וערר

בקשה לאישור ייצוגית להשבת כספים שנגבו ביתר, כתוצאה מתיקון שומה בגבייה רטרואקטיבית של ארנונה, בתחולה מוקדמת למועד הוצאת הודעת השומה. העירייה חדלה

השבת כספים ופיצוי בגין פגיעה בשם הטוב עקב הליך גביה מנהלי

סיווג נכס ארנונה

חוב ארנונה

פטור מארנונה לנכס לא ראוי לשימוש

בקשה לתביעה ייצוגית – חיוב ארנונה שגוי עפ"י הוראות צוו הארנונה

החלטה שגוייה של וועדת הערר בהחלת פס"ד שטרם ניתן בגין שנים קודמות על עררים בשנים מתקדמות יותר

פס"ד עליון – נכס לא ראוי לשימוש

תביעה ייצוגית שהתקבלה – גביית יתר של של ריבית פיגורים

התיישנות + אינני מחזיק

שיטת מדידה-שטחים משותפים במגורים – לשון צוו הארנונה

הניתן לאפשר עתירה מנהלית בשאלה "אינני מחזיק" כאשר וועדת הערר טרם פסקה את החלטתה?

טענת אינני מחזיק + התיישנות

סיווג חניון סגור

סיווג+ טענת תעריף לא חוקי – ערעור על החלטות וועדת הערר

פס"ד בעניין ארנונה – סיווג

ניהול צהרון בבית מגורים – סיווג עסקי?

אכיפה – התיישנות ושיהוי

מיהו המחזיק בנכס + סיווג קרקע

סיווג ארנונה למרפאה

עיקול שגוי ופיצוי

הרמת מסך וגבייה מנהלית של חוב ארנונה מבעלי המניות

בקשה לאישור תובענה ייצוגית – גביית ארנונה בשיעורים גבוהים מהמותר

רישום מחזיק למפרע

סיווג נכס לצורך תשלום ארנונה

ערעור על חיוב נכס ריק וללא שימוש וסיווגו בתעריף נמוך בשל כך

סיווג כמרכז ספורט ונופש

פטור מארנונה לבית ספר שלא למטרות רווח

סיווג נכס כתעשייה

דחיית בקשת עיריית ת"א לסילוק על הסף של תביעת ארנונה

נכס לא ראוי לשימוש

ערעור – סיווג "תעשייה" במקום סיווג "שירותים מסחר ומשרדים"

נכס לא ראוי לשימוש

הנחה בארנונה

הטלת עיקול בנק על חייב שלא היה רשום כמחזיק בנכס – הוצאת לשון הרע

מחזיק בנכס (הסכם ביו בעלים לשוכר על תשלום הארנונה)

החלטה לגבי הגדרת רחוב

הודעה בפקס על חדילת חזקה – תקפה ואיך יסווג נכס ריק של חברה להשכרת נדל"ן

נכס לא ראוי לשימוש

פיצוי על פעולת אכיפה לא חוקית

התיישנות חובות ארנונה

כתבה בגלובס: ביהמ"ש: הטלת עיקול שלא כדין – לשון הרע שיש לפצות בגינו

הודעה בפקס על חדילת חזקה – תקפה ואיך יסווג נכס ריק של חברה להשכרת נדל"ן

סיווג קרקע כמסעדה

איך לחייב נכס ריק בתום תקופת הזכאות

נכס בסיווג מפוצל – הגדרה בצוו הארנונה גוברת על עניין פיצול הנכס

התיישנות חובות בארנונה ובמים

טענת "אינני מחזיק" שנדחתה

חזקה בנכס

מחסן נלווה הרחוק מעט מהמפעל יסווג כתעשייה

התיישנות בהליך גבייה מנהלי

שטח משותף וחיוב רטרואקטיבי

בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין השבת סכומי גביה שנגבו ביתר עקב סיווג/חיוב לא תקין

ארנונה – התיישנות

פס"ד עליון – העברת זכויות במקרקעין (אישור לטאבו) – התיישנות החוב

מבחנים לסיווג בית תוכנה

ערעור על סיווג חברת ביטוח

סיווג ארנונה (בית מלאה מול סיווג עסקי)

ניסיון השתחררות העירייה מהסכם פשרה

פטור נכס לא ראוי לשימוש

תעשיה בעידן המודרני – הלכה חדשה של בית המשפט העליון (כתבה מגלובס)

התיישנות והחלפת מחזיק בנכס

פטור מארנונה לנכה צה"ל בעסקו

סיווג נכס

בוטל חוב ארנונה של 400 אלף ש"ח – פרסום באתר ynet

סיווג נכס

בית המשפט העליון מחמיר השיהוי על רשויות מקומיות – קישור מאתר news1

עיקולים ומימוש נכס שלא כדין

תשלום חוב ארנונה בגין שטחים שחלה עליהם התיישנות

אכיפה

האם קיים העותר את חובתו החוקית לעדכן את רישום החזקה בספרי העירייה

נדחתה בקשה לבטל חוב של מחזיק בנכס שלא הודיע בכתב לעירייה על חדילה מהחזקת הנכס

נדחתה תביעה לתשלום חובות ארנונה כלפי בעלי שליטה בחברה מכוח חוק ההסדרים שהוגשה באיחור ניכר ולאחר התיישנות התביעה

גבייה מנהלית

בנכס ריק לאחר ההנחה-כאשר יש מספר שימושים אפשריים על פי דין, תחויב הארנונה בהתאם לסיווג הזול ביותר מבין שימושים אלו

חיוב ארנונה מוגדלת ע"י העירייה למרות הסכם פשרה התקף בין הצדדים

אין מקום לחיוב בארנונה באופן רטרואקטיבי, אלא החל מהמועד בו הובהר לאזרח שהוא חייב בארנונה

סיווג נכס ריק לחיוב בארנונה בהתאם לשימוש החוקי הזול ביותר לפי תכנית בניין העיר והיתר הבניה הרלוונטי

גביה מנהלית מבעל שליטה בחברה, לעניין שיהוי, חוסר סמכות והתיישנות החובות

השבה רטרואקטיבית של תשלומי ארנונה לנכה בעל עסק בבעלות משותפת

מקום אחסון לחומרי גלם וחומרי אריזה המשמשים לייצור מוצרים ומועברים למפעל – יש לסווג תחת "תעשייה ומלאכה" ולא תחת "מסחר".

הסתמכות חברה או אזרח כדין על מצג ברור ומתמשך מצד העירייה על סיווג הארנונה מנע חיוב רטרואקטיבי

נטל ההוכחה חל על העירייה מקום בו היא מבקשת להטיל חיובי ארנונה על האזרח באופן רטרואקטיבי

גבייה מבעלת שליטה בחברה

גביית חובות מעיזבון המנוח החייב בתשלום ארנונה

התרשלות הרשות בהמצאת דרישות תשלום גררה פיצוי החייב בנוגע לנזקיו

הטלת העיקולים על חשבונות הבנק טרם התגבשו התנאים המקדמיים לכך מהווה הוצאת לשון הרע

לא מספיקה הסתמכות הרשות המקומית על הכתובת האחרונה של החייב הידועה לה (בעת שיגור התראה).

המלחמה בפילים הלבנים: הארנונה מגיעה לנכסים (מתוך כלכליסט)

החזר כספים בגין התרשלות העירייה – חיוב שטח נכס הגדול מהשטח הנכון

על הרשות המנהלית לבצע פעולת גבייה באופן רצוף סדיר ואופרטיבית שהובאה לידיעתו של הנישום

נכס לא ראוי לשימוש

ערעור על החלטת וועדת ערר – מה ההבדל בין תעשייה לבין מלאכה

הנטל להוכיח שההשגה נמסרה למנהל הארנונה מוטל על מגיש ההשגה

הסעיפים הרלוונטיים בפקודת העיריות ובפקודת מס ההכנסה המאפשרת גביית חוב ארנונה של חברה מבעל השליטה בחברה

פס"ד עליון – דחיית בקשת עירייה לערער על החלטה בדבר תובענה ייצוגית בעניין גביית אגרת אשפה

שטח לחיוב ארנונה במבנה עסקי של נכה צה"ל

בבניה או בפיצול בלתי חוקיים הנעשים על ידי הבעלים, הרשות המקומית לא  תהא מחויבת לחקור, לדרוש ולהידרש לזהות השוכרים והנכס המפוצל יישאר על שם הבעלים בלבד

משלוח השגה בדואר רשום אינה מהווה הוכחה למועד קבלת ההשגה

רשות לערער לבימ"ש העליון על החלטות שבעניין סיווג נכס לצורכי ארנונה הינה מצומצמת

מנהל הארנונה אינו רשאי להחליט להאריך לעצמו את המועד לתשובה להשגה

נקיטה בהליכי גבייה בגין חובות ישנים לאחר הנפקת תעודה על העדר חובות לטאבו נוגדת את חובת ההגינות ותום הלב  

פסיקת העליון – התיישנות תחול גם על גביה פאסיבית של ארנונה (מתן אישור לרשם המקרקעין)

חישוב ארנונה לתשלום בגין נכסים יבוצע על בסיס שטח

החלפת מחזיק רטרואקטיבית (בעלים ושוכר)

בית המשפט חייב באופן אישי בעלת חברה בתשלום חובות ארנונה על-סך כמיליון שקלים

התקבל ערעור על פסק דין שקבע כי לא היתה כל הצדקה לחייב נישום בארנונה באופן רטרואקטיבי

ניתן להתנות מתן אישור לטאבו בהפקדת ערבות בנקאית להבטחת תשלום היטל השבחה שנוי במחלוקת שאינו סופי

לא ניתן לפעול למימוש שעבוד בגין חוב ארנונה הרובץ על נכס שלגביו לא נרשם השעבוד

מכבסות מרכזיות יסווגו לצורך  ארנונה בסיווג  "מלאכה" ולא בסיווג "שירותים"

בית המשפט קבע כי חוזה שכירות תחום בזמן, מהווה הודעה על תחילה וסיום חזקה בנכס לצורך חיוב ארנונה.

כתבה מ-ynet  – ארנונה: המס שמתייקר מדי שנה

תיקון חיובי ארנונה באופן רטרואקטיבי

התקבלה עתירה לחדול מאפליה בין נישומים שונים המחזיקים בנכסים בבניין חדש שבנייתו הושלמה

התקבלה בחלקה עתירה ונקבע כי עירייה מושתקת מלטעון לאיחור בהגשת השגה, מקום בו לא העמידה נישום שפנה לגורם שיש לו זיקה לנושא, על טעותו

חבות אישית בארנונה של בעל שליטה הוא כשיעור הנכסים ולא כגובה החוב

נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין סיווג "מכבסות" כ"בתי מלאכה"

חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה) הוראת שעה. התשע"ד – 2014

נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בענייני השבת ריבית פיגורים בארנונה

עפ"י צו הארנונה ותכליתו, נכס שמבוצע בו שימוש להשכרת שטחי אחסנה יסווג כ"מחסן"

נדחתה בחלקה עתירה שהוגשה כנגד חיוב בארנונה של בעל שליטה בחברה שחדלה מפעילות עסקית

נדחתה תובענה ייצוגית שעסקה בסיווג מספרות תחת קטגוריה של "משרדים שירותים ומסחר"

התקבלה עתירה כנגד החלטת מנהל הארנונה לדחות את בקשת העותרת למתן ארכה להגשת השגה על חיובי הארנונה

 

 

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים